KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Skov, botanik og jordbund

Kom ud i naturen, og kend dit træ.

Leg, læring og sansning med træernes stammer og grene, blade, frugter og blomster.

En blomsterjagt
Botanikundersøgelser på engen, hvor vi skal finde 10 navngivne planter i området. Vi bruger bøger og plancher, der er tilpasset de lokale forhold.
Det skærper iagttagelsesevnen, og sætter navn på en del af den natur, der omgiver os.

Forskellige miljøer
Skoven og engen er meget forskellige miljøer, og derfor er livsbetingelserne også meget forskellige.
Dette har naturligvis stor betydning for artssammensætningen af flora og fauna.
Vi skal måle og dokumentere nogle af forskellene i temperatur, luftfugtighed og lysintensitet.
PH og næringsstofindhold undersøges for forskellige jordbundstyper.
Frekvensanalyse
Ved frekvensanalysen undersøger man hvor hyppigt en plante forekommer i et plantesamfund.
Til undersøgelsen anvendes en "Raunkjær cirkel", som er en ring, der omslutter et areal på 0,1 m2.
Herefter kastes "Raunkjær cirklen" ud et tilfældigt sted i området. Man undersøger hvilke planter der findes inden for cirklen.
Man fortsætter med at kaste cirklen og notere hvilke planter der findes i nye "cirklinger", indtil man har undersøgt fx. 10 felter.

Raunkjærs Cirkel
Kan også bruges hvis man vil undersøge hyppigheden af plantearter i et område, og sammenligne det med hyppigheder af plantearter i et andet område.
Problemstillingen kunne fx. være at man ville undersøge i hvilken grad plantesamfundet på to forskellige enge ligner hinanden.
Linietaksering
Kan bruges hvis man undersøger et område, hvorigennem der går en økoklin.
En økoklin danner en akse igennem en biotop, langs hvilken en abiotisk faktor varierer.
Langs økoklinen kan der f.eks. gå en fugtighedsgradient. Går man langs gradienten, bliver det mere og mere fugtigt, og man nærmer sig f.eks. havet, en sø, eller et vandløb.
En anden økoklin kan være en højdegradient. Hvis man bevæger sig langs økoklinen, kommer man f.eks. højere og højere opad en bakkeskråning.
Bruger man frekvensanalysen i denne sammenhæng, kan man lave en såkaldt linietaksering.
Naturvejledning
Hverdag: 1 lektion á 3 timer 750,00 kr.
Weekend: 1 lektion á 2 timer 1100,00 kr.

Bookning
Kontakt Naturskolen Åløkkestedet på tlf. 63 75 09 90 (mandag-fredag mellem kl. 9.00-13.00) eller via mail på naturskolen@odense.dk